Informace o lešení

Ujasněte si přesně hned na začátku jaké budou Vaše dlouhodobé požadavky a nároky na zakoupené lešení. Na trhu existuje řada akční modelů, vhodných jak pro kutily a stavebníky tak v omezené míře pro profesionální použití. Nevýhodou těchto sad je, že jejich maximální výškové provedení končí někde kolem 7 metrů pracovní výšky, což možná stačí na stavbu rodinného domu, ale může to být omezující prvek pro profesionální použití. Protože platí, že díly různých lešení se nesmí kombinovat, představuje dodatečný požadavek na provedení vyšší jak 7 metrů, opětovnou investici do základních dílů. Někdy je lépe investovat více při prvním pořízení a koupit si sestavu lešení, ke kterému mohu časem dokupovat jednotlivé díly až do maximální výšky, vesměs 13-14 metrů.

Rozhodněte se jakou potřebujete manipulační plochu?

Náš internetový obchod nabízí pouze nejběžnější typy lešení, ale vybírat můžeme z 15 modelových řad. Navíc se liší i nosnost těchto lešení. Je tedy třeba vědět jak budu lešení zatěžovat. Bude na něm pracovat jeden člověk nebo dva? Budou mít na plošině materiál a nářadí? Přetížení lešení představuje obrovské riziko!

Je dobré vědět zda potřebujete lešení s výložníky nebo s pojezdovými traverzami?


lešení s výložníky lešení s traverzami


Zda budu používat lešení jen ve středovém nebo i ve stranovém provedení?

středové provedení lešení stranové provedení lešení

Většina mobilních lešení je určena hlavně pro vnitřní prostory. I normy určují, že pojízdné lešení se venku smí postavit do maximální výšky 9 metrů. Většina lešení se může montovat jak ve středovém tak ve stranovém provedení viz. obrázek. Stranové provedení představuje zvýšené nároky na zajištění dostatečné stability. Jedná se o přídavné výložníky, kotvící tyče a někdy až dvojnásobný počet závaží. Jakmile bude lešení používat venku nebo stranově počítejte se zvýšenými finačními náklady v rozsahu cca 10-20% z původní ceny na nákup potřebných závaží Než si zakoupíte lešení, měli byste se alespoň stručně seznámit s nejpodstatnějšími pojmy a předpisy (mimochodem velmi přísnými), které se váží na používání lešení.

Zákonné požadavky na lešení a bezpečnost práce

  1. Montáž a demontáž - lešení se musí provádět podle oficiální dokumentace výrobce. Lešení smějí montovat pouze osoby, které byly proškoleny a prokázali požadovanou znalost montážního návodu. Při montáži lešení jedním pracovníkem (pokud to povoluje návod) nesmí přesáhnout hmotnost jednoho dílu 20kg. V každém případě doporučujeme, aby se montáže zúčastnili minimálně 2 osoby. Při montáži se smí používat pouze originální a nepoškozené součásti a díly.
  2. Používání - lešení smějí používat pouze pracovníci po instruktáži o používání lešení. Pojízdné lešení musí být postaveno, posunováno a používáno na rovném a dostatečně únosném podloží; v opačné případě je nutné používat podkladky pro plošné zatížení (tzv. lešenářské prkno min. 20x30x3cm). Sestavené lešení nesmí mít větší odklon od svislé osy jak 1%. U vysokých lešení se smí současně pracovat pouze na jedné plošině, ostatní slouží pouze jako odpočívadla při stoupání. Ve venkovních prostorách se mohou používat pouze lešení s max. pracovní výškou 9 metrů!!. Vyšší sestavy je povoleno používat pouze v uzavřených prostorech (průmyslové haly, sklady …).
  3. Manipulace - před předáním do provozu je nutné konstrukci lešení prohlédnout, přezkoumat stabilitu a vyzkoušet pojezd a zkontrolovat správnost, úplnost a účinnost všech zajištění. Lešení se posouvá podélně a pomalým tempem. Je nutné se vyhýbat překážkám a nárazům. Posun na nerovné ploše je dovolen pouze při sklonu max. 3 %. Při posouvání lešení nesmí být na lešení žádné osoby a materiál.
  4. El. proud - pokud při stavbě a používání lešení hrozí nebezpečí, že nebude možné dodržet bezpečnou vzdálenost od elektrických vedení podle ČSN 34 3108, 34 13112 je nutné o stavbě informovat provozovatele stavby.
  5. Pomocné plošiny - Na lešenové věže o výšce vyšší jak 5 metrů se smí vystupovat pouze vnitřkem lešení. Maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými plošinami je 4 metry. Pracovat je dovolené vždy jenom na jedné plošině (ostatní podlážky slouží jako odpočívadla) Seskakování, popř. házení materiálu nebo nářadí je nepřípustné. Lešení lze používat jenom za předpokladu, že, podlážka je ze všech stran zajištěna.
  6. Zajištění stability - Jsou-li předepsány stabilizátory - výložníky, musí být namontovány a funkční, jsou-li předepsány závaží musí být namontována a zajištěna proti posunutí. Jsou-li součástí výbavy kotvící tyče do stěny musí být naistalovány.
  7. Bezpečnost - Lešení s podlahou vyšší jak 1,5 metru musí mít podlahu plošiny zajištěnu okopovými lištami a volné okraje plošiny musí být zajištěny jednotyčovým zábradlím. U lešení s plošinou vyšší jak 2 metry to musí být zábradlí dvoutyčové.
  8. Pojezdová kola - jako kola se musí používat pouze kola schválená výrobcem, nesmí se používat bantamová kola. Kola by měla být opatřena brzdou.
  9. Povětrnostní podmínky . Při použití ve volném prostoru do síly větru 8m/s (stupeň 5, dle mezinárodní Beaufortovy stupnice), při větší rychlosti větru nebo po ukončení práce je nutno lešení přesunout do chráněného prostoru, nebo odmontovat, event. vhodným způsoben zajistit proti převrhnutí. Lešení se nesmí stavět a používat, když mezní venkovní teploty přesáhnou –10 0C a +500C
  10. Konstrukční úpravy - vzájemná montáž několika lešení popř. kombinace s jinými stavebnými díly není dovolená. Instalování zvedacích zařízení na lešení je nepřípustné.

Uvedené pokyny představují pouze výtah nejdůležitějších pokynů, nenahrazují obsah následujících norem! ČSN 73 8101 – obecná a společná ustanovení, ČSN 73 8102 - pojízdná a volně stojící lešení. Tato norma je identická s německou normou HD 1004 a mezinárodní normou DIN 4422.článek převzat z internetových stránek společnosti Contia Trading s.r.o.
ajax_load
ajax_load