Problematika kontroly žebříků

Často se v případě našich zákazníků z řad živnostníků a firem setkáváme s dotazem, jak je to s předepsanými kontrolami žebříků, zda jsou skutečně nutné, jak je provádět, kdo je může kontrolovat atd. Vzhledem k jistým změnám v legislativě jsme připravili tento přehled, který by měl přinést odpověď na nejdůležitější otázky. V úvodu je třeba uvést několik zásadních informací:

Profesionální uživatel by si pro svou profesní činnost v žádném případě neměl pořizovat žebřík kategorie hobby nebo DIY jak jsou obvykle označovány. Tato provedení jsou pro tento účel naprosto nevhodná. Jde o to, že žebříky a především schůdky této kategorie jsou určené pro občasné užívání. Při enormním každodenním nasazení se může stát a často se i stává, že praktická životnost a tedy i garantovaná bezpečnost těchto žebříků a schůdek může být kratší než předepsaná cyklická kontrola (12 měsíců). Dopad na bezpečnost práce je zřejmý.

Současný trend v bezpečnosti práce v právních předpisech je takový, že povolená práce na žebřících je omezována ve prospěch jiných a bezpečnějších pracovních prostředků. Tento trend je patrný i v NV 362/2005 Sb., příloha kap. III , kde je konkrétně uvedeno: Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují.

K první otázce zda kontrolu žebříků provádět, či nikoliv? Z hlediska závazných právních předpisů (tedy zákon, nařízení vlády či vyhláška) řeší tuto otázku NV 378/2001 Sb kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.V 378/2001 Sb. definuje tyto povinnosti konkrétně v §4 :

 1. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
 2. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.
 3. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

NV 362/2005 v příloze kapitole III, odst. 11 ustanovuje, že „Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání".Pokud není návod výrobce k dispozici nebo neobsahuje termíny revizí žebříků, pak si je zaměstnavatel musí stanovit místně bezpečnostním provozním předpisem podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Další otázkou je co by měla obsahovat výše uvedená provozní dokumentace žebříků? Podle našeho názoru jsou to dvě důležité položky:

 1. návod výrobce na používání (může být nahrazen místním provozním bezpečnostním předpisem)
 2. certifikát výrobce, že používaný žebřík splňuje požadavky normy ČSN EN 131-1 a je tedy v podmínkách obvyklého používání bezpečný. (dodavatel žebříku není povinen předložit prohlášení o shodě, protože žebříky byly z této povinnosti vyňaty.)
 3. Při kontrolách se objevuje ještě jedno specifikum a to jsou schůdky, spíše pracovní a pochůzné plošiny vlastní konstrukce.  Požadavky výroby jsou mnohdy tak složité a rozmanité, že žádný z nabízených výrobků na trhu nevyhovuje potřebě konkrétního provozu. Mnoho uživatelů to řeší tím, že si vyrobí zařízení tak říkajíc na míru. Tím je sice naplněn provozní požadavek, ale jak potom postupovat při kontrole takového zařízení a je možné jej vůbec legálně používat?  Odpověď na tuto otázku je poměrně komplikovaná, protože podle nás, v současné době neexistuje v legislativě předpis, který stanovoval konkrétní návod jak v tomto případě postupovat. Na druhé straně neexistuje ani ustanovení, které by to výslovně zakazovalo. Je zřejmé, že konstrukce vlastní výroby samozřejmě žádný certifikát dokládající splnění normy EN 131 nemají.  Při řešení této zapeklité situace by se snad mohlo vyjít se zmíněného NV 362/2005 Sb., který v příloze kap. VII. uvádí, že dočasné konstrukce, ke kterým není k dispozici provozní dokumentace by měly být vybaveny autorizovaným statickým výpočtem provedeným v souladu s platnou českou normou a provozními pravidly jejich bezpečného používání vypracovanými odborně způsobilou osobou. Provozní dokumentace takového zařízení by tedy měla obsahovat statický výpočet stanovující povolené zatížení a návod na používání.

Další častou otázkou je, kdo je způsobilý ke kontrole žebříků? Odpověď dává zákon 309/2005 Sb. Podle tohoto zákona může provádět kontrolu, kterou lze považovat za splnění povinnosti, podle NV 362/2005 a NV 378/2001 Sb. pouze osoba odborně způsobilá. Konkrétně je zde uvedeno v § 9

Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu6). Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

Zaměstnává-li zaměstnavatel a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti, b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami. Jak získat doklad o odborné způsobilosti řeší § 10.

Poslední otázkou je jak provádět konkrétní kontrolu žebříků? Předpis není nikdy uveden. Zákazníci někdy požadují provedení kontroly podle ČSN EN 131-2 -Požadavky na zkoušení a značení žebříků. To je podle našeho názoru mylné, protože tato norma je však určena pro výrobce žebříků a navíc některé zde uvedené zkoušky jsou destruktivní. Aplikace takovéto zkoušky na konkrétní žebřík tedy postrádá smyslu nehledě k požadavku na speciální strojové vybavení a měřící metody. Mělo by tedy postačovat, pokud uživatel provede vizuální prohlídku všech žebříků, přičemž by se měl zaměřit na kontrolu pohyblivých částí, jednotlivých bezpečnostních prvků, na pravidla bezpečného používání. Především by měla být provedena identifikace případných rizik a navržena opatření k jejich minimalizaci.

Závěrem můžeme definovat základní povinnosti uživatele žebříku při kontrole žebříků takto:
 1. stanovit a dodržovat termíny pravidelných kontrol
 2. určit osobu odpovědnou za bezpečnost používaných žebříků, vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis, který definuje pravidla bezpečné práce s žebříky
 3. vést záznamy o prováděných kontrolách žebříků a archivovat je tak, aby byly přístupné na pracovišti, dozorovým a kontrolním orgánům
 4. povinnost provádět kontroly odborně způsobilou osobou minimálně jedenkrát za 12 měsíců, pravidelné kontroly může provádět sám zaměstnavatel má-li k tomu potřebné znalosti popřípadě jeho zaměstnanec je-li k tomu odborně způsobilý. Nemá-li takového zaměstnance je povinen je zajistit jinou odborně způsobilou osobou
 5. kontroly provádět podle průvodní dokumentace výrobce,  není-li tato k dispozici, stanovit rozsah
 6. kontrol  místním provozním bezpečnostním předpisem
 7. archivovat průvodní, provozní a kontrolní dokumentaci po celou dobu životnosti zařízení

Tento materiál byl zpracován na základě zákonů, nařízení vlády , vyhlášek a norem platných na jaře 2011. Tento materiál není závazným právním pokynem jak postupovat, slouží pouze k základní orientaci v problematice. Autor tímto odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout při převzetí zde zmíněných informací do praxe a naopak doporučuje, aby všechny zde uvedené informace byly náležitě právně ověřeny, podle aktuálního stavu legislativy. Současně předem děkuje za jakékoliv připomínky, které poslouží k zpřesnění zde uvedených informací.článek převzat z internetových stránek společnosti Contia Trading s.r.o.
ajax_load
ajax_load